Principy, na nichž waldorfská škola funguje

Hlavním záměrem práce s dětmi ve waldorfské mateřské škole je vytváření bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich trvalé radosti ze života. Základní podmínkou utváření dětského společenství v této mateřské škole je respekt k jedinečnosti každého dítěte, jeho individuální svobodě projevu a možnosti volby, a rovněž  rozvíjení jeho přirozeného nadání, se kterým vstupuje do života. Je zde podporován přirozený rozvoj dětí v duchovní, duševní a fyzické oblasti.

Pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera a z dlouholeté praxe v oblasti waldorfské pedagogiky.

Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby   orgánů a své tělesnosti, je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena s vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v mateřské škole a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije,maluje,peče chléb,apod.), principem je zde výchova napodobováním.

V oblasti rozvoje vůle klademe důraz na poskytování vhodných vzorů k napodobování, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem jako základem pro vnitřní jistotu a vlastní smysl pro pořádek, pěstování motorických a tělesných schopností.

V oblasti rozvoje cítění jde o umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry; pěstování sociálních, kulturních, uměleckých i vyjadřovacích schopností; při malování vnímání barev a jejich vnitřní podstaty; pomocí uměleckého zážitku z pohádek, přírody, říkadel a písní je dítě vedeno k prožití sebe sama v souvislostech kulturně historických i přírodních.

V oblasti myšlení je cílem zprostředkovávat a charakterizovat dětem určité jevy tak, aby samo dítě docházelo k vytvoření vlastních i obecných pojmů na základě osobní zkušenosti; tvořit nevědomě působící zkušenosti a návyky; klást důraz na rozvoj řeči a možnost komunikace. Vedeme děti ke schopnosti pozorovat a vnímat zákonitosti přírody a vesmíru a plynutí času na základě prožitku lidových tradic, zvyků a rituálů, které poskytují dítěti poznání řádu a jistotu vyplývající z rytmicky se opakujících známých dějů a umožňují vytváření pozitivního vztahu k místu a času, ve kterém se právě nachází.

V oblasti pěstování sociálních kompetencí  waldorfská mateřská škola rozvíjí u dětí schopnost soucitu, spolupráce, sdílení, sociální sounáležitosti a další vlastnosti, které jim umožní žít trvale v souladu s ostatními lidmi a v souladu s přírodou na této planetě. Rozvíjí u dětí také jejich sebevědomí, sebedůvěru, sebeúctu a kladné sebehodnocení, které jsou východiskem pro možnost prožít život bez pocitu ohrožení a beze strachu.