Zápis do MŠ 2022/2023

POZVÁNKA K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat s Vašimi dětmi k zápisu do mateřské školy,

který se bude konat v úterý 10. května 2022 od 8 do 15 hodin v Mateřské

škole Treperka a waldorfská Semily, p. o.

Pro MŠ Treperka:

  • Komenského náměstí 146, 513 01 Semily

Pro MŠ waldorfská:

  • Špidlenova 483, 513 01 Semily

 

Zastupitelstvo města schválilo dne 13.02.2017 Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017,

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Semily.

Školský obvod mateřských škol zřízených městem Semily tvoří celé území města

Semily.

K zápisu přineste následující doklady:

Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o provedeném povinném pravidelném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Odevzdání žádosti o přijetí dítěte do MŠ včetně ostatních dokumentů probíhá osobně v den zápisu 10.5.2022!

Při převzetí žádosti o přijetí bude každému žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Při zveřejnění výsledků přijímacího řízení budou zveřejněna pouze registrační čísla přijatých uchazečů.

Příjem vyplněných žádostí jiným způsobem – elektronicky, poštou atd. je možný pouze ve výjimečných případech (karanténa, apod.) po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ. Příjem žádosti je možný nejpozději do 16. 5. 2022.

Zákonný zástupce má možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v ředitelně MŠ dne 20. 5. 2022 po předchozí telefonické domluvě.

Rozhodnutí bude vydáno do 6. 6. 2022

Na základě žádosti o přijetí do MŠ podané zákonným zástupcem, vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení přijímání žádostí zveřejní MŠ Treperka a waldorfská Semily, p.o. na webových stránkách www.mspodvartou.cz seznam přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání. Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává na krajský úřad v Liberci.

Kritéria pro přijetí do MŠ pro rok 2022/2023

V souladu s ustanovením §34 odst.2 novely školského zákona je povinně vždy přijato:

  1. Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne pátého roku věku a má trvalý pobyt na území města Semily
  2. Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt na území města Semily

V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození, a to od nejstaršího. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Upozornění pro rodiče:

Od školního roku 2017/2018 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to v souladu s novelou zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon). Dle ustanovení paragrafu 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce. Pro školní rok 2022/2023 se tato povinnost vztahuje na děti, které dosáhnou 5. roku věku do 31.8.2022, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.

Pokud bude dítě od 1. září 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole mimo Semily, místem určeným pro oznámení této skutečnosti je Odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, Semily (E-mail: sromova@mu.semily.cz , tel: 481 629 228)