Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Treperka a waldorfská Semily, p.o.

 

Vydal: Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily, příspěvková organizace
Vypracoval: Mgr. Barbora Petrušková

Krista Mendelová

Schválila: Ředitelka školy – Mgr. Barbora Petrušková
Účinnost: 4.1.2021
Závaznost: Tato upravuje školní stravování, které se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o školním stravování) a dalšími hygienickými předpisy.
Vnitroorganizační směrnice č.: 4/2021

úprava srpen 2022

 

 Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o školním stravování) a dalšími hygienickými předpisy.

I.

Organizace provozu školního stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní zákonný zástupce přihlášku ke stravování,

je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se VŽDY.

Z hygienických důvodů není možné individuální donášení svačin z domova.

 • Jídla podávaná v rámci školního stravování strávníci konzumují ve školní jídelně.
 • Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu (pouze cena potravin) ve smyslu vyhlášky o školním stravování.
 • Zákonný zástupce je povinen v době nepřítomnosti odhlásit dítě ze stravování nejpozději do 7.00 hodin na telefonním čísle 481 622 694, 739 630 565, emailem: mspodvartoujidelna@seznam.cz nebo může dítě odepsat v sešitě v šatně školy nejméně jeden den před předpokládanou absencí dítěte. Pokud dítě z důvodů nepředvídané nemoci nelze včas odhlásit, mohou rodiče stravu v 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů v MŠ od 11.15 – 11.30 hod.
 • Stravné se hradí bezhotovostně nejdéle do 15. dne v měsíci na účet 21631581/0100.
  • Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy nebo vedoucí školní kuchyně jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
 • Připomínky ke stravování, dotazy, případně problémy je nutné řešit neprodleně přímo s vedoucí ŠJ buď osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 481 622 694 nebo 739 630 565.

 

 • Poplatky za stravné

 

  • dětem, které v aktuálním školním roce (od 1. září do 31. srpna) dovrší 7 let věku, je účtováno vyšší stravné

    

Děti MŠ do 6 let věku Přesnídávka, oběd, svačina 41 Kč
  Přesnídávka, oběd 31 Kč
Děti MŠ od 7 let věku Přesnídávka, oběd, svačina 44 Kč
  Svačina, oběd 34 Kč

                             

 • Organizace výdeje jídel

  

Přesnídávka od 8:30 do 9:00
Oběd od 11:30 do 12:30
Svačina od 14:30  

 

 • Pitný režim je zajišťován po celý den, děti mají možnost dát si množství jídla podle chuti.
 • Pedagogický dohled nad dětmi zabezpečují pedagogické pracovnice po celý den, tedy i v době konzumace jídel.
 • Jídelní lístek a ostatní informace týkající se stravování jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami.

 

II.

Závěrečná ustanovení

 • Kontrolu a aktualizaci tohoto vnitřního řádu školní jídelny provádí ředitel/ka školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny.
 • Změny a doplnění tohoto řádu jsou prováděny číslovanými dodatky opatřenými datem a údajem o datu nabytí platnosti a účinnosti dodatku.

 

Vnitřní řád školní jídelny vstupuje v platnost a účinnost dne 1. 8. 2022

 

 

V Semilech dne 1.9.2022                                                                                                                                                                                                                          

 

Mgr. Barbora Petrušková

ředitelka školy