Zvláštní zápis 2022/2023 – UA

POZVÁNKA K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY/ ЗАПРОШЕННЯ ДО ВСТУПУ В ДИТЯЧИЙ САДОК

 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat s Vašimi dětmi k zápisu do mateřské školy, který se bude konat v úterý 7. června 2022 od 13 do 16 hodin v Mateřské škole Treperka a waldorfská Semily, p. o./ Дорогі батьки, Запрошуємо Вас і Ваших дітей записатися в дитячий садок, який відбудеться у вівторок 7.  Червень 2022 з 13:00 до 16:00 в дитячому садку «Треперка» і «Вальдорфський напівлюкс», с. о.

 

  • Komenskeho namesti 146, 513 01 Semily

 

Zastupitelstvo města schválilo dne 13.02.2017 Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Semily. Školský obvod mateřských škol zřízených městem Semily tvoří celé území města Semily./ 13.02.2017 р. міська рада затвердила Загальнообов’язкову постанову No 2/2017 про встановлення шкільних округів дитячих садків, створених містом Напівзруйнованим. Шкільний округ дитячих садків, створений містом Семілі, утворює всю територію міста Семілі.

 

K zápisu přineste následující doklady/ Принесіть на реєстрацію наступні документи:

  • Doklad totožnosti dítěte (vízum strpění nebo dočasné ochraně)/ Підтвердження особи дитини (толерантна віза або тимчасовий захист),
  • Dodklad totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)/ Документ, що підтверджує особу законного представника (толерантна віза або тимчасовий захист),
  • Žádost o přihlášení dítěte/ запит на реєстрацію дитини
  • Potvrzení českého lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci/ Підтвердження чеського лікаря з Чехії про обов’язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання

 

Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení českého praktického lékaře pro děti a dorost o provedeném povinném pravidelném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví./ Невід’ємною частиною заяви про вступ до дошкільної   освіти є підтвердження чеським лікарем загальної практики для дітей та підлітків обов’язкової регулярної вакцинації дитини відповідно до положень розділу 50 Закону No 258/2000 Coll., про захист громадського здоров’я.

 

Kritéria pro přijetí do MŠ pro rok 2022/2023/ Критерії вступу до дитячого садка на 2022/2023 роки

V souladu s ustanovením §34 odst.2 novely školského zákona je povinně vždy přijato/ Відповідно до положень розділу 34(2) Поправки до Закону про освіту, завжди обов’язковим є прийняття:

 

  1. Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne pátého roku věku a má pobyt na území města Semily (nutno doložit potvrzení s adresou aktuálního pobytu)/ Дитина, яка досягла п’ятого року віку 31.8.2022 року і має місце проживання в місті Семілі (необхідно надати підтвердження з адресою поточного місця проживання)
  2. Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne třetího roku věku a má pobyt na území města Semily (nutno doložit potvrzení s adresou aktuálního pobytu)/ Дитина, яка досягла третього року віку станом на 31.8.2022 року і має місце проживання в місті Семілі (необхідно надати підтвердження з адресою поточного місця проживання)

 

V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození, a to od nejstaršího. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok./ В рамках індивідуальних критеріїв ми виходимо за датою народження, починаючи з найдавніших. Дитина віком до 3 років не має законного права на вступ до дитячого садка.